ScanGauge E

 
header_scangauge-e

ScanGaugeE Grafické zobrazenie v reálnom čase

sge_graph-102x150 Spotrebujte až o 33% menej paliva

ScanGaugeE™ Vám poskytuje informáciu o hospodárnosti vozidla v reálnom čase zobrazenú graficky na displeji palubného počítača. Zmenou jazdeckých návykov môžete ovplyvniť spotrebu vozidla až o 33%. Použite informácie, ktoré ponúka palubný počítač ScanGaugeE™ a zmeňte svoje jazdecké zvyky a zlepšite hospodárnosť Vášho vozidla.

p (5) Sledujte cenu paliva

Sledujte cenu paliva a spotrebu paliva v reálnom čase. Monitorujte informácie ako spotreba na 100km, spotreba za hodinu, spotrebované palivo počas jazdy. Sledujte aktuálne náklady na aktuálnu jazdu a jazdu dnes.

p (6) Monitorujte Vašu karbónovú stopu

Sledujte CO2 emisie Vášho vozidla v reálnom čase. Monitorujte údaje ako CO2 počas aktuálnej jazdy a celkové CO2 emisie.

sge_obdiiplug-102x150 Ultra kompaktný dizajn s inštaláciou v priebehu pár minút

ScanGaugeEinstalls in just minutes without tools and does not require batteries or an external power source. All data and power are derived from the single OBDII connection which is present on all 1996 and newer cars and light trucks.

ScanGaugeE nainštalujete v priebehu pár minút bez potreby náradia, nie sú potrebné batérie ani externé napájacie zdroje. Všetky dáta a napájanie sú preberané z jedného OBDII konektora, ktorý sa nachádza vo vozidlách od roku výroby 1996 a novších. Odpojiteľný 1,8m dlhý OBDII kábel umožňuje montáž palubného počítača ScanGaugeE™ takmer kdekoľvek na prístrojovej doske, alebo stredovej konzole vozidla. Nižšie môžete vidieť zopár príkladov inštalácie palubného počítača ScanGaugeE™. sge_installations-900x316
  • Grafické zobrazenie
  • Počítadlá jázd
  • Digitálne meradlá

Spotreba paliva v reálnom čase

Fuel Effeciency Screen Grafická spätná väzba

ScanGaugeE™ poskytuje informáciu o okamžitej spotrebe pomocou intuitívneho grafického zobrazenia. Využite túto informáciu na upravenie štýlu jazdy a zlepšite hospodárnosť Vášho vozidla.

he graph represents your current average fuel economy over a period of time and is separated into 3 sections; (A) above your average, (B) at your average, and (C) below your current average.As you drive, the graph will scroll to the left at regular intervals (see page 19) and provided feedback about your average fuel economy for the current trip. You goal should be to keep the graph above the Current Average (B) line. As your trip progresses, this may become increasing difficult as you raise your current average fuel economy. Grafické zobrazenie spotreby

Graf reprezentuje Vašu priemernú spotrebu paliva počas časového úseku a je rozdelený na tri časti: (A) nad priemerom, (B) priemer, (C) pod priemerom Počas jazdy je graf aktualizovaný v pravidelných intervaloch a zobrazuje odozvu na priemernú spotrebu paliva pre aktuálnu jazdu. Vašim cieľom by malo byť udržanie grafu pod úrovňou priemeru (B). Počas jazdy to môže byť čoraz ťažšie dosiahnuť.

When set in Goal mode, the Current Average (B) line represents your Fuel Efficiency Goal. The area above the Current Average (A) line represents fuel efficiency readings above your goal and the area below the Current Average (C) line represents fuel efficiency readings below your goal.Cieľová Spotreba Paliva

Jednou s možností ako nastaviť zobrazenie grafu je zobrazenie cieľovej spotreby. Graf bude zobrazovať výsledky podľa nastavených cieľových parametrov. Po zmene na mód GOAL predstavuje Priemerná Spotreba (B) cieľovú spotrebu, ktorú chcete dosiahnuť. Oblasť nad priemernou spotrebou (A) znamená spotrebu paliva naviac a oblasť pod priemernou spotrebou (C) reprezentuje usporené palivo.

ScanGaugeE Built-in Trip Computers Automatické počítadlá jázd

Päť vstavaných počítadiel jázd sleduje všetky údaje od ceny paliva po prejdenú vzdialenosť a emisie CO2. AKTUÁLNA jazda je vynulovaná akonáhle je motor vypnutý dlhšie ako 3 minúty. DNEŠNÁ jazda je vynulovaná ak je vozidlo odstavené dlhšie ako 9 hodín. Údaje z DNEŠNEJ jazdy sa automaticky presunú a zobrazia sa ako údaje zo VČERAJŠEJ jazdy. Takto je zabezpečené, že nemusíte počítadlá vynulovať a palubný počítač vynulovanie urobí automaticky po začatí jazdy. K dispozícii sú tiež údaje jazdy na NÁDRŽ, ktoré sú vynulované pri tankovaní nádrže. Počítadlo poskytuje údaje ako dojazd, ako aj ďalšie užitočné informácie. Informácie sú dostupne kedykoľvek počas jazdy. AKTUÁLNA jazda môže byť vynulovaná vodičom podľa potreby. Počítadlá palubného počítača ScanGaugeII môžu byť použité na šetrenie paliva. Ak zlepšíte svoje jazdné návyky môžete ovplyvniť spotrebu paliva až o 30% (zdroj: štúdie americkej vlády). ScanGaugeII Vám umožní odskúšanie rôznych techník a trás a odovzdá okamžitú odozvu na spotrebu paliva. /p>
Zabudované počítadlá
Počitadlo Zobrazenie Možnosti Zobrazenie
Aktuálna jazda Current Priemerná spotreba FUEL ECO
Spotrebované palivo na jazdu FUEL USE
Dnešná jazda TODAY Maximála teplota chladiacej zmesy WT MAX
Prejdená vzdialenosť DIST
Maximálne otáčky motora MAX RPM
Predchádzajúca jazda PREV DAY Trvanie jazdy HOURS
Maximálna rýchlosť MAX SPD
Jazda na nádrž TANK Priemerná rýchlosť AVG SPD
Cena paliva na jazdu COST
Trip C02 Production C02
Dojazd TO EMPTY Zostávajúce palivo v nádrži FUEL
Vzdialenosť do vyprázdnenia nádrže DISTANCE
Čas do vyprázdnenia nádrže HOURS

Digital Gauges Vstavané digitálne meradlá

TScanGaugeE môže zobraziť naraz až 2 digitálne meradlá spolu s grafickým zobrayením priemernej spotreby. ScanGaugeE ponúka viac ako 18 vstavaných digitálnych meradiel, kotré môžu byť zobrazené naraz vo dvojiciach spolu s grafickým zobrazením priemernej spotreby paliva. ScanGaugeE tiež ponúka preddefinované zobrazenia displeja ako aj užívateľom volitelné zobrazenia. Digitálne meradlá a graf sú aktualizované v reálnom čase počas jazdy a poskytujú odozvu, ktorá môže pomôcť so zlepšením spotreby paliva a redukciou CO2 emisií nezávisle na tom aký druh vozidla šoférujete. Tiež môžete meniť jednotky v ktorých sú zobrazované veličiny jednotlivých meradiel medzi anglickými jednotkami a metrickými a nastaviť obnovovaciu frekvenciu na jednu z troch prednastavených rýchlostí (pomaly, normálne a rýchlo)
Meradlo Názov Popis
CLSD LP OPEN LP Stav okruhu palivového systému Ukazuje, či je kyslíkový senzor používaný na riadenie zmesi paliva (zatvorený okruh, closedloop), alebo nie (otvorený okruh, open-loop). Bežne je tento okruh uzatvorený, okrem prípadov keď je motor studený alebo pri prudkej akcelerácii.
MAP Tlak v nasávacom potrubí Boost Táto hodnota udáva tlak v sacom potrubí motora. Udáva sa v PSI alebo v KPA (Bar) podľa zvoleného nastavenia. Pri vozidlách s turbo dúchadlom alebo kompresorom môžete zobrazovať hodnotu Boost (BST).
MPG KPG MPL LHK KPL Míle/galón Kilometre/Galón Míle/liter Liter/100km Kilometre/liter Udáva spotrebu motora v rôznych jednotkách. Rýchlosť obnovovania informácie je každé 2s pri Normálnom zobrazení (Normal Rate)
MPH KPH Míle/hodinu Kilometre/hodinu Rýchlosť vozidla v zvolených jednotkách.
RPM Otáčky motora Otáčky motora za minútu
TPS Poloha škrtiacej klapky (poloha plynového pedála) Pri niektorých autách je hodnota pri plnom plyne 100 a pri voľnobehu 0. Pritom je treba vziať do úvahy, že pri moderných autách s elektronickým plynovým pedálom nie je poloha plynového pedála identická s polohou škrtiacej klapky.
FWT CWT Teplota chladiacej kvapaliny Táto hodnota udáva teplotu chladiacej kvapaliny v chladiacom okruhu ( F = stupne Fahreinheita, C = stupne Celzia)
AVG Priemerná Spotreba Paliva Priemerná Spotreba Paliva aktualizovaná približne každé 2 sekundy
TFC Cena Paliva na Jazdu Celková cena paliva za aktuálnu jazdu
CPM CPK Cena za prejdenú Míľu / Kilometer CPM - Cena paliva za aktuálne prejdenú míľu CPK - Cena paliva za aktuálne prejdený kilometer
VLT Napätie Batérie Pri bežiacom motore by napätie malo by ť medzi 13-15 V a pri vypnutom motore medzi 11-13 V. Napätie vyššie ako 15V môže poškodi ť autobatériu a elektrické súčasti vozidla. Napätie nižšie ako 13V poukazuje na problémy v systéme nabíjania.
FIA CIA Teplota nasávaného vzduchu Teplota nasávaného vzduchu do motora. Pri vysokých rýchlostiach je táto hodnota väčšinou o pár stupňov vyššia ako vonkajšia teplota. Pri nízkych rýchlostiach alebo pri voľnobehu je táto hodnota oveľa vyššia ako vonkajšia teplota.
FPR Tlak v palivovom systéme Táto hodnota udáva momentálny tlak vstrekovača paliva. Len málo áut disponuje takýmto senzorom.
GPH LPH Galóny za hodinu Litre za hodinu Táto hodnota udáva spotrebu paliva v uvedených jednotkách za hodinu.
IGN Časovanie predzápalu Táto hodnota udáva nastavenie predzápalu. Čím je predzápal väčší, tým menšia je spotreba paliva a vyšší výkon.
LOD Zaťaženie motora Táto hodnota udáva v %, koľko z možného výkonu motora je práve využitého. Pri niektorých autách sa udáva percentuálny podiel práve využitého výkonu motora pri aktuálnych otáčkach.
DFC Denná cena paliva Celková cena paliva spotrebovaného za aktuálny deň
CO2 Aktuálne množstvo kysličníku uhličitého Množstvo vyprodukovaného CO2 počas aktuálnej jazdy
TCO Dnešné množtvo kysličníku uhličitého Celkové množstvo CO2 vyprodukovaného počas aktuálneho dňa